Villkor

MASKIN 03

Allmänna Bestämmelser för Leveranser av Anläggningsmaskiner och Tillbehör, Redskap mm för Yrkesmässig Verksamhet

Tillämplighet

1. Dessa allmänna leveransbestämmelser äger tillämpning om annat inte överenskommits. Sådan överenskommelse skall vara skriftlig.

Användning utomlands

2. Säljarens åtagande enligt dessa bestämmelser gäller endast vid leveranser av varor för användning inom Sverige. I annat fall skall särskilt skriftligt avtal träffas mellan parterna.

Pris, prisändring

3. Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella prisfel före och efter att beställningen är behandlad, vid prisändring så informeras kund och får chans att häva köpet eller acceptera det nya priset.

Författningar m m

4. Om inget annat överenskommits skall varan, även begagnad, uppfylla de krav, som gäller för varan vid tidpunkten för leveransen enligt lagar, författningar, föreskrifter och anvisningar samt de föreskrifter och anvisningar som åberopas i avtalshandlingarna. Varan skall vara besiktigad enligt gällande föreskrifter. Ändras sådan bestämmelse efter avtalets ingående, men före leverans av varan, skall säljaren respektive köparen utan dröjsmål underrätta andra parten härom. I den mån kostnaderna för varan påverkas av ändrad bestämmelse, som säljaren inte skäligen kunnat förutse, skall priset omförhandlas.

Produktinformation

5. Hänvisas uttryckligen i parternas avtal till uppgifter i kataloger, cirkulär, annonser, bildmaterial och prislistor skall varan överensstämma härmed. Sådana uppgifter skall i annat fall anses vara ungefärliga.

6. Säljaren skall – normalt i samband med leverans – tillhandahålla köparen tekniska huvuddata beträffande vikt, dimensioner och kapacitet, drifts-, skydds- och bruksanvisningar. För nya maskiner skall säljaren dessutom tillhandahålla miljövarudeklaration samt i förekommande fall reservdelskatalog.

Konstruktionsändringar

7. Säljaren är berättigad att före leverans utan föregående underrättelse till köparen företa de detaljändringar i konstruktionen i avsikt att förbättra varan, som han finner påkallade. Sådan ändring medför ingen ändring av priset. Om säljaren insett eller bort inse att ändringen innebär väsentlig olägenhet för köparen skall han underrätta köparen härom. Om köparen visar att ändringen innebär väsentlig olägenhet för honom äger köparen rätt att häva avtalet. Vid hävning enligt denna punkt får någon annan påföljd inte göras gällande i förhållande till andra parten.

8. Köparen äger inte rätt att efter avtalstidpunkten få av leverantören ändrade specifikationer och utföranden införda på varan.

Leveransklausul och leveranstid

9. Om ej annat överenskommits, är varan såld Ex works enligt Incoterms 2000. Leveranstid skall anges och räknas från dagen för avtalets slutande. Har särskild leveransdag inte bestämts skall varan levereras inom skälig tid.

Avisering av försening

10. Bedömer part, att han kommer att bli försenad med avlämnande eller mottagande av varan, skall han utan dröjsmål underrätta motparten. Parten skall därvid ange den tidpunkt då han räknar med att leveransen respektive mottagandet kan fullföljas.

Förlängning av leveranstid

11. Om leveransförsening uppkommer på grund omständighet eller på grund av köparens handling eller underlåtenhet, skall leveranstiden förlängas med skälig tid.

Vite vid säljarens försening

12. Om säljaren inte avlämnar varan inom leveranstiden eller inom den med stöd av bestämmelserna i punkt 12 utsträckta tiden eller av orsak enligt punkt 28, äger köparen rätt till vite, såvida inte säljaren håller köparen skadeslös genom att ställa annan motsvarande vara, t ex hyresmaskin eller inbytesmaskin, till köparens förfogande. Vite skall dock inte utgå om säljaren kan visa att denne aviserat köparen om förseningen och att köparen utan invändning godtagit denna försening. Om inte annat överenskommits, skall vitet för varje påbörjad vecka förseningen varar, beräknas enligt följande. Första veckan uppgår vitet totalt till 0,25 procent av den avtalade köpeskillingen, andra veckan till totalt 1,0 procent, tredje veckan till totalt 2 procent, fjärde veckan till totalt 3 procent och femte veckan till totalt 4 procent. Det sammanlagda vitet begränsas således till högst 4 procent av den avtalade köpeskillingen. Köparen har förlorat sin rätt till vite om han inte skriftligen har framställt krav härom inom sex månader efter det att leverans har skett.

Hävning vid säljarens försening

13. Då försening enligt punkt 11 uppkommit äger köparen genom skriftligt meddelande till säljaren kräva leverans och fastställa slutlig frist härför omfattande minst två veckor. Om säljaren av någon annan orsak än sådan, för vilken köparen bär ansvaret, inte levererar inom angiven frist, äger köparen omedelbart därefter genom skriftligt meddelande till säljaren häva avtalet i vad avser den del av varan som inte kunnat tas i avsett bruk. Köparen får dock under de tio första förseningsveckorna häva avtalet endast om förseningen utgör väsentlig olägenhet för honom. Utöver vite enligt punkt 13 till följd av säljarens leveransförsening äger köparen rätt till ersättning för skada till följd av hävningen. Ersättningen skall, om ej annat överenskommits, inklusive upplupet förseningsvite ej överstiga 10 % av den avtalade köpeskillingen.

Köparens försening, säljarens hävningsrätt, annulleringsavgift

14. Om köparen underlåter att ta emot varan på fastställd dag och detta inte beror på ett sådant förhållande som anges i punkten 28, är han skyldig att erlägga varje betalning som gjorts beroende av leverans, som om varan i fråga hade levererats. Säljaren skall för köparens räkning och på dennes bekostnad vidta skäliga åtgärder för vård av varan. I detta åtagande ingår även skyldighet för säljaren att på köparens bekostnad hålla varan försäkrad. Om köparen, trots skriftligt krav från säljaren, underlåter att ta emot varan inom avtalad tid, äger säljaren genom skriftligt meddelande till köparen häva avtalet och av köparen erhålla vite med 7,5 procent av köpeskillingen, som hänför sig till den icke mottagna delen av varan.

Betalning

15. Om inget annat överenskommits, så skall full likvid erläggas senast i samband med leverans av varan.

Dröjsmålsränta

16. Om köparen inte betalar i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, dock skall dröjsmålsräntan med minst två procentenheter överstiga eventuell avtalad avbetalningsränta.

Återtagandeförbehåll m m

17. Om det kan antas att köparen inte kommer att rätteligen fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet, eller om säljaren häver avtalet, har säljaren rätt att återta sådan vara som fortfarande lagligen kan återtas. Köparen har innan varan tillfullo betalats inte rätt att utan säljarens skriftliga medgivande förfoga över den på sådant sätt att säljarens återtaganderätt äventyras. Skulle utmätning, kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd avseende varan komma ifråga skall köparen visa upp köpeavtalet för utmätningsmannen och omedelbart meddela säljaren. Köparen är skyldig att vårda och bruka varan på sådant sätt att säljarens rätt ej äventyras innefattande bl a att köparen skall hålla varan försäkrad i den omfattning och på de villkor, som godkänts av säljaren. Underlåtes detta har säljaren rätt att teckna sådan försäkring på köparens bekostnad. Den rätt till försäkringsbelopp eller annan ersättning som kan komma att utgå på grund av skada överlåtes till säljaren när det kan göras sannolikt att säljarens rätt kan äventyras. Säljaren äger i sådant fall rätt att utkvittera den del av ersättningen som svarar mot köparens återstående skuld enligt avtalet. Vid förlust eller skada som väsentligt minskar varans värde skall köparen utan dröjsmål underrätta säljaren härom. När säljaren så påfordrar skall varan ställas till hans förfogande för inspektion eller provkörning, där varan befinner sig. Reparation får verkställas endast på av säljaren godkänd verkstad. Köparen skall underrätta säljaren om ändringar i adress- och uppehållsort.

Garanti

18. Säljaren skall vid köpetillfället utfästa ett skriftligt garantiåtagande för varan. Åtagandet skall samtidigt klargöras gentemot köparen.

Reklamation

19. Köparen skall inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt att varan är felaktig lämna säljaren meddelande om felet. Reklamationen skall göras i enighet med garantivillkoren. Köparen skall ge säljaren rimlig möjlighet att fastställa skadans art och uppkomst, och i det fall reparation skall utföras av säljaren, snarast ställa varan till säljarens förfogande.

Avhjälpningsåtagande

20. Säljaren skall efter reklamation, utan oskäligt dröjsmål avhjälpa felet på egen bekostnad under ordinarie arbetstid. Avhjälpande skall, med hänsyn till felets art, göras genom att säljaren antingen reparerar den felaktiga delen eller tillhandahåller del i nyskick i utbyte mot den felaktiga. Vad som är ”utan oskäligt dröjsmål” skall bedömas med hänsyn främst till felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet, köparens behov av varan, tillgång på reservdelar och tillgänglig verkstadskapacitet. Köparen skall dock, förutom sina egna kostnader, ersätta säljarens restid, resor och traktamenten. Vid upprepade resor i samma reklamationsärende står säljaren, från och med andra resetillfället, för kostnaden för sin restid, resor och traktamenten om inget annat är överenskommet.

21. Efter samråd med köparen avgör säljaren om reparation kan utföras på platsen, där varan är uppställd, om den måste utföras i av säljaren anvisad verkstad eller på annan lämplig plats. Vid reparation på platsen skall köparen svara för att sådan person som enligt lag krävs vid ensamarbete finns på plats samt - i den mån det finns tillgängligt - utan kostnad ställa till förfogande medhjälpare, reparationslokal, lyftutrustning etc.

22. Är felet av sådan art att köparen själv kan utföra reparation och parterna är överens därom eller kräver felet ringa kunskap att avhjälpa skall säljaren anses ha fullgjort sitt åtagande genom att till köparen avlämna del i nyskick eller reparerad ursprunglig del. Köparen skall på säljarens begäran omgående återsända den felaktiga delen till lägsta transportkostnad. Omfattas felet av säljarens garanti, sker transporten på säljarens bekostnad.

23. Underlåter säljaren att avhjälpa fel inom skälig tid, som han skall svara för eller kvarstår sådant fel efter upprepade reparationsförsök äger köparen själv avhjälpa felet på säljarens bekostnad eller fordra avdrag på köpeskillingen. Är kvarstående fel väsentligt, äger köparen häva köpet såvitt gäller vara som är felaktig. Om felaktig vara står i sådant sammanhang med resten av leveransen, att det skulle medföra väsentlig olägenhet för köparen att delvis stå kvar vid köpet, får avtalet hävas i dess helhet.

Garantibegränsningar

24. Säljarens ansvar omfattar inte fel, som beror på av köparen tillhandahållet material eller föreskriven konstruktion, Part ansvarar endast för av motparten föreslagen ändring av partens konstruktion, såvida han uttryckligen åtagit sig sådant ansvar. Säljarens ansvar avser vidare endast fel som uppkommer under de i avtalet förutsedda eller sedvanliga arbetsförhållandena, och vid riktig användning. Det förutsätts härvid att köparen följer de skötselanvisningar och instruktioner som säljaren eller hans representant lämnat. Det omfattar icke fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida, ändringar utan säljarens medgivande, av köparen oriktigt utförda reparationer, normal förslitning eller försämring. För slitgods och förbrukningsmaterial, såsom glödlampor, filter, säkringar och dylikt gäller säljarens ansvar enbart dessa detaljers normala livslängder. Vid utbyte av delar och komponenter som är utsatta för särskilt stort slitage skall köparen erlägga skälig ersättning för den tid de använts. Test eller felsökning som görs på begäran av köparen utförs utan kostnad för köparen om därvid konstateras fel som säljaren svarar för, i annat fall debiteras köparen samtliga kostnader.

25. För sådana i särskild förteckning angivna delar såsom däck, batteri, slitgods eller tillsatsaggregat, som inte tillverkats av säljaren eller dennes huvudman, gäller respektive underleverantörs tidsmässiga garantiåtagande i den mån denna tid går utöver överenskommen garantitid för varan. Om inget annat överenskommits medför avhjälpande av fel under garantitiden icke att den totala garantitiden utökas.

26. Utöver vad som föreskrivits i punkterna 19-26 har säljaren, efter det att varan övergått på köparen, inte något ansvar för fel. Säljaren är inte skyldig att på grund av fel i varan utge någon ersättning till köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock ej om säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Befrielsegrunder

27. Part har rätt till förlängning av leveranstiden om köpets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför partens kontroll såsom arbetskonflikt, krig, myndighets beslut, omfattande driftstörningar hos parten eller underleverantör eller annat av parten inte vållat förhållande, som han inte bort räkna med och vars följder han inte rimligen kunnat undanröja.

28. För rätt till förlängning av leveranstiden krävs att part utan dröjsmål underrättar motparten att befrielsegrundande om- ständighet inträffat.

29. Kan köpet inte fullgöras inom rimlig tid till följd av omständigheter enligt punkt 28, får vardera parten häva avtalet till den del dess fullgörande hindras. Vid hävning enligt första stycket får någon annan påföljd inte göras gällande i förhållande till andra parten.

Tvist

30. Tvister i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol om parterna inte kommer överens om annat särskilt sätt för tvistelösning.

Returer

31. Som företag så omfattas man ej av distansavtalslagen och vi godkänner ej returer förutom vid undantagsfall. Vid defekt produkt eller felbeställning ber vi er att kontakta oss så fort som möjligt för att lösa situationen till båda parters fördel. 

Återbetalning

32. Vid hävd beställning återbetalas kund inom 30dagar från att vi har tagit emot varan. Vi förbehåller oss rätten att göra avdrag på gods som har öppnats eller skadats.


Equipment Store © 2021 | 0651-564 500 | info@equipmentstore.se